Årsmöte 2023

av Josef Lundman 2023-03-11

Samtliga medlemmar i Sofiehems Antennförening ekonomisk förening, kallar härmed till årsmöte.

Tid: Tisdag 2023-03-28, kl 19.00

Lokal: Ålidhemskyrkan, Fönsterrummet (invid kapprummat)

Förutom stadgemässiga årsmötesförhandlingar get möjlighet att diskutera föreningens fortsatta verksamhet.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning finns att läsa under respektive länk här.

Enligt uppdrag Jan Sundström Ordförande


Ärenden

 1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivi utlyst enligt behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsbiljetten
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna
 10. Medlemsavgifter
 11. Diskussion om övriga avgifter
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 13. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant
 14. Val av valberedening
 15. Övriga ärenden
 16. Avslutning